ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI


INFORMACJA na podstawie art. 13 Rozporządzenia UE 679/2016 („RODO”). Zgodnie z Kodeksem i RODO, Camaleante S.r.l, lepiej zidentyfikowany poniżej, jako „Administrator danych”, dostarcza pewnych informacji na temat wykorzystania wszelkich danych osobowych dostarczonych przez użytkowników, którzy konsultują się i/lub wchodzą w interakcję z witryną.

Cel przetwarzania danych

Użytkownik może podać swoje dane osobowe w celu przesłania swojego życiorysu, zażądania przesłania materiałów informacyjnych lub innej komunikacji. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie w celu odpowiedzi na otrzymane żądania, na podstawie art. 6,1 lit. b) RODO. Podanie takich danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić uzyskanie tego, o co jest nam potrzebne.

Rodzaj przetwarzanych danych

W celu realizacji zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem strony internetowej będziemy przetwarzać dane kontaktowe wpisane w odpowiednim formularzu przez zainteresowaną stronę. Przetwarzane będą również Twoje dane identyfikacyjne zebrane podczas rejestracji w Serwisie.

Metody przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pomocą narzędzi manualnych, informatycznych i telematycznych oraz w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i poufność danych. Stosowane są systemy prewencji i ochrony, stale aktualizowane i weryfikowane pod kątem niezawodności.

Kategorie podmiotów, którym dane mogą być przekazywane

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele, Camaleante S.r.l musi przekazywać dane osobowe swoim „osobom wyznaczonym” i zewnętrznym „odpowiedzialnym” podmiotom. Pełna lista menedżerów dostępna jest w siedzibie właściciela. W szczególności określa się, że dane te nie będą ujawniane i będą przetwarzane przez podmioty należycie powołane do realizacji tych zadań, stale identyfikowane i/lub powołane, odpowiednio przeszkolone i uświadamiane o ograniczeniach nałożonych przez prawo, a także poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony prywatności i uniknięcia ryzyka utraty lub zniszczenia, nieuprawnionego dostępu, przetwarzania, które jest niedozwolone lub niezgodne z wyżej wymienionymi celami.

Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: w odniesieniu do danych osobowych, kontaktowych i płatniczych: przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży produktu/usługi oraz przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności dziesięć lat czas przechowywania dokumentacji umownej i podatkowej) oraz do czasu wyczerpania zobowiązań umownych pomiędzy Posiadaczami. przez okres 12 (dwunastu miesięcy) w odniesieniu do zachowań związanych z przeglądaniem Witryny i innych witryn internetowych, Państwa nawyków konsumpcyjnych, obszaru geograficznego i urządzenia łączącego witrynę, adresu IP; b) przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy niezbędne do prowadzenia działań marketingowych. W obu przypadkach zainteresowany ma możliwość w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, cofając wyrażoną zgodę. Należy zauważyć, że dane nie są wykorzystywane w celu przyjęcia zautomatyzowanych procesów decyzyjnych.

Posiadacz leczenia

Administratorem danych jest Camaleante S.r.l z siedzibą przy Via Jacopo Linussio 51 33100 Udine (UD), C.F. i VAT 02862590300, e-mail info@serrametal.com

Prawa zainteresowanych stron

Zgodnie z art. 7 Kodeksu Prywatności oraz art. 15 i śs. RODO masz prawo do uzyskania:

 • potwierdzenie istnienia lub nie danych osobowych dotyczących Ciebie, nawet jeśli nie zostały one jeszcze zarejestrowane, oraz ich przekazanie w zrozumiałej formie;
 • kopię Twoich danych osobowych;
 • anulowanie Twoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez urządzenie automatyczne, dane osobowe, które nam przekazałeś lub które sam stworzyłeś – z wyłączeniem orzeczeń wydanych przez Administratora i/lub osoby odpowiedzialne na podstawie art. 4 Kodeksu Prywatności / przez osoby upoważnione do przetwarzania danych w imieniu i na rzecz Administratora na podstawie art. 4 RODO – oraz do przesłania ich bezpośrednio lub za pośrednictwem Administratora innemu administratorowi danych;

Wskazanie:

 • pochodzenie danych osobowych;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • celów i metod leczenia, logiki stosowanej w przypadku leczenia prowadzonego za pomocą instrumentów elektronicznych;
 • logiki stosowanej w przypadku leczenia prowadzonego za pomocą instrumentów elektronicznych;
 • tożsamość właściciela i wszelkich menedżerów;
 • okres przechowywania Twoich danych osobowych lub kryteria przydatne do ustalenia tego okresu;
 • podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą się o nich dowiedzieć jako wyznaczony przedstawiciel w państwie, menedżerowie lub agenci zgodnie z art. 4 Kodeksu Prywatności / osoby upoważnione do przetwarzania danych w imieniu i na rzecz Administratora na podstawie art. 4 RODO;
 • aktualizacja, sprostowanie lub, w razie zainteresowania, integracja danych;
 • przekształcenie do postaci anonimowej lub zablokowanie danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym takich, których nie trzeba przechowywać do celów, dla których dane zostały zebrane lub następnie przetworzone;
 • zaświadczenie, że czynności, o których mowa w lit. a) i b) zostały zwrócone, również co do ich treści, osobom, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, gdy ich wykonanie okaże się niemożliwe wiąże się z użyciem środków, które są ewidentnie nieproporcjonalne w stosunku do chronionego prawa.

Ponadto masz prawo sprzeciwić się, w całości lub w części:

 • z uzasadnionych powodów do przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, nawet jeśli jest to związane z celem ich gromadzenia;
 • do przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie w celu wysyłania materiałów reklamowych lub do sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzenia badań rynkowych lub komunikacji handlowej.

Aby skorzystać z powyższych praw, możesz wysłać wiadomość NA NASTĘPUJĄCY ADRES: Camaleante Srl – Via Jacopo Linussio 51 33100 Udine (UD) wskazując jako temat “Prywatność – wykonywanie praw zgodnie z art. 7 Dekretu Legislacyjnego 196/2003 oraz na podstawie art.15 i nast. RODO”. Na koniec informujemy, że jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone przez Administratora danych i/lub osobę trzecią, masz prawo wnieść skargę do Gwaranta Ochrony Danych Osobowych i/lub innego właściwego organu nadzorczego w mocy RODO.